80% verwacht dat ACP bijdraagt aan JZOJP

Brede waardering voor grondige aanpak

80% verwacht dat ACP bijdraagt aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en meer eigen regie voor de patiënt.

Uniforme werkwijze

Nederland – en West-Brabant in het bijzonder – vergrijst in hoog
tempo. Transmurale Zorg Breda e.o. heeft samen met haar partners het initiatief genomen om Advance Care Planning verder te professionaliseren en uit te rollen in de regio. Dat houdt onder andere in dat er een uniforme werkwijze is ontwikkeld. Belangrijk hulpmiddel daarbij is deze ACP Toolbox.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ACP belangrijk is voor de
zorgvrager, zijn of haar naasten en het (medisch) zorgteam. Het gesprek hierover en de mogelijkheid om wensen en grenzen uniform vast te leggen en te delen. In dit project hebben we onder andere regionale afspraken gemaakt over:

  • Wie doet wat in het proces van ACP, hoe werk je met elkaar samen

  • Met wie voer je ACP gesprekken
  • Waar praat je over tijdens ACP (gespreksleidraad Levenswensen en gespreksleidraad Behandelwensen en –grenzen)
  • Waar leg je uitkomsten/afspraken ACP vast en, heel belangrijk, hoe wissel je dit uit in de keten

Langere termijneffect

Om het langere termijneffect van deze brede implementatie te
monitoren is door de Universiteit van Maastricht een nulmeting onder huisartspraktijken, VVT en ziekenhuizen uitgevoerd. De uitkomst brengt de situatie in beeld zoals deze er bij aanvang  uit zag. Opvallend veel zorgverleners (80% van de ondervraagden) zien nut en noodzaak van ACP.